Donate:
Mail checks to: United Guyanese Diaspora Global Network
235 Apollo Beach Blvd #129,
Apollo Beach, Fl 33572

United Guyanese Diaspora Global Network Corp